January 6, 2023

“ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์” ผนึก บ. อินโนพาวเวอร์ ยกระดับพัฒนารูปแบบการ–ซื้อขาย แลกเปลี่ยน REC และ Carbon Credits หนุนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยในเครือ SUPER ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อพัฒนารูปแบบการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) และ Carbon Credits

ฟากซีอีโอ “จอมทรัพย์ โลจายะ” ระบุ การร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสนับสนุนธุรกิจที่มีพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality พร้อมตั้งเป้าหมายรุกขยายฐานลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในเครือ SUPER มากถึง 1,000,000 RECs ต่อปี หรือเทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจก 440,100 ตันคาร์บอนเทียบเท่า (tCO2e) ทั้งนี้ ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ตั้งเป้าที่จะซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ภายใต้ข้อตกลง MOU เป็นจำนวน 300,000 RECs ต่อปี ในกรอบระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2566-2568)

ในส่วนของซีอีโอ อินโนพาวเวอร์ คุณอธิป ตันติวรวงศ์ กล่าวว่า “อินโนพาวเวอร์ เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย REC (Sole Distributer) ให้กับ กฟผ. บริษัทในเครือ กฟผ. รวมทั้งพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยมีศักยภาพในการจำหน่าย REC มากกว่า 6,000,000 ล้าน REC ต่อปี หรือประมาณ 1 ใน 3 ของศักยภาพ REC ทั้งประเทศ และด้วยศักยภาพนี้ อินโนพาวเวอร์ จึงพร้อมที่จะสนันสนุน ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ให้สามารถขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

“ ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ บริษัทสามารถขยายงานด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพันธกิจของ SUPER เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ จากกรณีที่การส่งสินค้าไปสภาพยุโรปจะมีการจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้า (carbon border adjustment mechanism) หรือ CBAM ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำ REC หรือ คาร์บอนเครดิตไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินค้าได้ ด้วยความร่วมมือกับ SUPER และ ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ สนับสนุนให้ อินโนพาวเวอร์ สามารถพัฒนาตลาดซื้อขายใบรับรองฯ ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น