February 12, 2024

ผนึกกำลังเสริมแกร่งระบบส่งไฟฟ้าสู่ Grid Modernization ปูทางอนาคตหนุนเทรนด์พลังงานหมุนเวียน

คุณกิตติ  เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Grid Modernization) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อร่วมกันพัฒนา Grid Modernization ทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระบบศูนย์กลางและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และระบบบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ รวมถึงด้านอื่น ๆ ภายใต้ EGAT Transmission Line Sandbox Projects

คุณกิตติ  เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เผยว่า ในอนาคตระบบส่งไฟฟ้าจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) สู่รูปแบบใหม่ การที่บริษัทอินโน    พาวเวอร์ จำกัด ร่วมให้การสนับสนุนโดยพัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านระบบส่งไฟฟ้ามาใช้ภายในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นโอกาสในการต่อยอดและขยายผลเชิงธุรกิจต่อไป อีกทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำด้าน Grid Modernization ในภูมิภาคต่อไปด้วย  

คุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นเรือธงในการจุดประกายสร้างนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทย มี 3 หน่วยงาน 1. Venture Capital มุ่งเน้นการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแห่งอนาคต 2. Venture Builder การบ่มเพาะธุรกิจใหม่ และลงทุนร่วมสร้างต่อยอดธุรกิจด้านพลังงาน 3. Strategic Partnership การพัฒนาธุรกิจและแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนและต่อยอด        Grid Modernization หนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและกลุ่ม กฟผ. ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปูทางสิ่งที่เป็นอนาคตให้กับประเทศไทยและ กฟผ. ต่อไป

คุณธันว์ เหลียงไพบูลย์ Head of Venture Builder กล่าวว่า ปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในระบบส่งไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ไฟฟ้าจากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถจัดการ ควบคุม และดำเนินงานได้อย่างมั่นคงเชื่อถือได้ โดยอินโนพาวเวอร์มีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีด้านระบบส่งไฟฟ้าทั้งหมด 4 ด้าน 1.) ด้าน Operation and Maintenance ได้แก่ โดรน (Drone) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (AR/VR) ช่วยให้การตรวจสอบการปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Legacy Infrastructure) ได้แก่ เซนเซอร์อัจฉริยะ (Sensor) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล (Industrial IoT) สามารถติดตามและตรวจวัด   การเปลี่ยนแปลงของสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงได้แบบ Real-Time ใช้บูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 3) ด้านการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Monitoring) ได้แก่ Digital Twin และ Data Platform ใช้เป็นระบบและแพลตฟอร์มรวมศูนย์ข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลแบบ Real Timeที่เป็นภาพรวมระบบส่งของประเทศไทย 4) ด้านความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า (Grid Stability) ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนและการใช้ไฟฟ้า  อินโนพาวเวอร์คาดหวังว่าสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ธุรกิจใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับ กฟผ. และกลุ่ม กฟผ.