February 12, 2024

ร่วมบรรยายเรื่อง “Sustainable Energy Paths : Accelerating the Transition and Building a Green Future”

กฟผ. สานพลังเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไฟฟ้าสีเขียว มุ่งสู่ความทันสมัยและยั่งยืนในงาน EGAT ENERGY FORUM 2023 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ร่วมงานกว่า 500 ราย ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อประชาชนและประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

          โดยคุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ คือ“Sustainable Energy Paths : Accelerating the Transition and Building a Green Future” ร่วมกับ คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คุณณกุล รักปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ 4 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) และคุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่า การวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กฟผ.