WHAT WE DO

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของ INNOPOWER

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ของ INNOPOWER

VENTURE CAPITAL

VENTURE BUILDER

STRATEGIC
PARTNERSHIP

VENTURE CAPITAL

VENTURE BUILDER

STRATEGIC
PARTNERSHIP

Frame
Future of
Energy
Group
Future of
Mobility
Group
ESG and
COP27

AREAS OF
INTEREST

AREAS OF
INTEREST

เราพร้อมลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ
พลังงานแห่งอนาคต

เราพร้อมลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ
พลังงานแห่งอนาคต

Future of Energy

Future of Energy

นวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

นวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ENERGY AS A SERVICE

บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการภายใน อาคารได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยลูกค้า
จะสามารถแทร็กและเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานและ สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ซึ่งบริการนี้จะมีการปรับแต่งเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านพลังงานของลูกค้าแต่ละราย

บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการภายในอาคารได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยลูกค้าจะสามารถแทร็กและเข้าถึงข้อมูลการ
ใช้พลังงานและสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ซึ่งบริการนี้จะมีการปรับแต่งเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านพลังงานของลูกค้าแต่ละราย

SERVICES

● Distributed Energy Resources (DERs)

การเปลี่ยนจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

การเปลี่ยนจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วย
เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

● Energy Efficiency (EE)

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

● Energy Monitoring & Management

ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการพลังงานที่ช่วยให้ผู้ใช้ ไฟฟ้าสามารถวางแผนและบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพ

ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการพลังงานที่ช่วยให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถวางแผนและบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

● Demand Response (DR)

รูปแบบการตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้า ระหว่างผู้ผลิต
ผู้จำหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ปรับพฤติกรรมการใช้ไฟให้
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้า ระหว่างผู้ผลิต
ผู้จำหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ปรับพฤติกรรมการใช้ไฟให้ใช้ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ENERGY AS A SERVICE

คือบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการภายใน อาคารได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลูกค้าจะสามารถแทร็กและเข้าถึงข้อมูลการใช้ พลังงาน และสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งบริการนี้จะมีการปรับแต่งเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านพลังงานของลูกค้าแต่ละราย

SERVICES

Distributed Energy Resources (DERs)

การเปลี่ยนจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

Energy Efficiency (EE)

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Energy Monitoring & Management

ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการพลังงานที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถวางแผนและบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ

Demand Response (DR)

รูปแบบการตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้าให้ปรับพฤติกรรมการใช้ไฟเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Future of Mobility

Future of Mobility

ผลักดันการสร้างระบบนิเวศของยานยนต์
แห่งอนาคตเต็มรูปแบบ

ผลักดันการสร้างระบบนิเวศของยานยนต์
แห่งอนาคตเต็มรูปแบบ

THE ROAD TO 2030
EV ECOSYSTEM

เพื่อรองรับสังคมแห่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
INNOPOWER พร้อมแล้ว สำหรับการสร้าง ระบบนิเวศนี้
ให้เกิดขึ้นจริง ภายในปี 2030

เพื่อรองรับสังคมแห่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
INNOPOWER พร้อมแล้ว สำหรับการสร้าง
ระบบนิเวศนี้ให้เกิดขึ้นจริง ภายในปี 2030

EV FLEET

EV FLEET

เป็นผู้ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) อย่างครบวงจรและสนับสนุนนวัตกรรม
ที่ทำให้เกิด EV Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อหาโอกาสและ
สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
โดยเฉพาะธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องการการขนส่งสินค้า
และการเดินทาง

EleXA เป็นทีมพัฒนาธุรกิจ Platform สำหรับผู้ใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รูปแบบใหม่โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งการเติบโต
ของระบบนิเวศของธุรกิจ EV (EV Ecosystem) ในประเทศ
ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตร ได้แก่ EleXA EV
Application BackEN ระบบจัดการสถานีชาร์จและ
การให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจ ลงทุนในโมเดลธุรกิจ EV Station

EleXA แอปพลิเคชันที่เปรียบดังเพื่อนคู่ใจคนใช้รถ EV
ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานีชาร์จ
วางแผนการเดินทาง จองเวลาชาร์จล่วงหน้า
และมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามความต้องการและไลฟ์สไตล์
ของผู้ใช้รถ EV

EleXA เป็นทีมพัฒนาธุรกิจ Platform สำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รูปแบบใหม่โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศของธุรกิจ EV (EV Ecosystem) ในประเทศผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตร ได้แก่ EleXA EV Application BackENระบบจัดการ สถานีชาร์จและการให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจลงทุนในโมเดลธุรกิจ EV Station

EleXA แอปพลิเคชันที่เปรียบดังเพื่อนคู่ใจคนใช้รถ EV ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานีชาร์จ วางแผนการเดินทาง จองเวลาชาร์จล่วงหน้า และมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถ EV

EleXA เป็นทีมพัฒนาธุรกิจ Platform สำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รูปแบบใหม่โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศของธุรกิจ EV (EV Ecosystem) ในประเทศ ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตร ได้แก่ EleXA EV Application BackEN ระบบจัดการสถานีชาร์จและการให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจลงทุนในโมเดลธุรกิจ EV Station

EleXA แอปพลิเคชันที่เปรียบดังเพื่อนคู่ใจคนใช้รถ EV ช่วยอำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานีชาร์จ วางแผนการเดินทาง จองเวลาชาร์จล่วงหน้า และมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถ EV

INNOPOWER ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Wallbox เครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป มีรูปลักษณ์ทันสมัย ติดตั้งได้ง่ายและยังมีระบบควบคุมพลังงานอัตโนมัติ สามารถปรับปริมาณพลังงานอัตโนมัติ ให้เหมาะกับช่วงเวลาและระบบไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งาน จึงเหมาะกับการติดตั้งได้ ทั้งในอาคาร บ้านและสถานประกอบการอีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถจ่ายไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ เตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในอนาคตที่ทุกครัวเรือนสามารถเป็นโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant)

อุปกรณ์ Wallbox ยังมีความฉลาดสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธ Wifi และ Cellular เรียกดูข้อมูลการใช้งานและสั่งการได้ผ่าน แอปพลิเคชัน Wallbox นอกจากนี้ยังราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับ แบรนด์อื่นในท้องตลาดและให้บริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

INNOPOWER ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Wallbox
เครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานยุโรป มีรูปลักษณ์ทันสมัย ติดตั้งได้ง่ายและยังมีระบบ
ควบคุมพลังงานอัตโนมัติ สามารถปรับปริมาณพลังงานอัตโนมัติ
ให้เหมาะกับช่วงเวลาและระบบไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งเพื่อ
ความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งาน จึงเหมาะกับการติดตั้งได้
ทั้งในอาคาร บ้านและสถานประกอบการอีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษ
คือ สามารถจ่ายไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้
เตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในอนาคตที่ทุกครัวเรือน
สามารถเป็นโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant)

อุปกรณ์ Wallbox ยังมีความฉลาดสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธ
Wifi และ Cellular เรียกดูข้อมูลการใช้งานและสั่งการได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน Wallbox นอกจากนี้ยังราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับ
แบรนด์อื่นในท้องตลาดและให้บริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
การรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ESG and COP27

ESG and COP27

แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามหลัก ESG

แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามหลัก ESG

ESG

INNOPOWER มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาลโดยการดำเนินงานในธุรกิจพลังงานสีเขียวและเริ่มให้บริการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)

REC TRADING BUSINESS

ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs)เป็นหนึ่งในกลไก
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัท INNOPOWER เป็น
ผู้ให้บริการขึ้นทะเบียนของโครงการพลังงานหมุนเวียน การขอใบรับรองฯและการซื้อขายใบรับรองฯแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG)
ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตามมาตรฐานสากล เช่น CDP, RE100 หรือ DJSI และด้วยความร่วมมือกับกฟผ.และ
บริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่
ของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://irecissuer.egat.co.th/

ESG

INNOPOWER มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งคำนึงถึง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมและมีบรรษัทภิบาล โดยการดำเนินงานในธุรกิจพลังงานสีเขียวและเริ่มให้บริการซื้อขาย ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)

REC TRADING BUSINESS

REC TRADING BUSINESS

ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs)เป็นหนึ่งในกลไก
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยบริษัท INNOPOWERเป็นผู้ให้บริการ
ขึ้นทะเบียนของโครงการพลังงานหมุนเวียน
การขอใบรับรองฯและการซื้อขายใบรับรองฯแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG)
ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตามมาตรฐานสากล
เช่น CDP, RE100 หรือ DJSI และด้วยความร่วมมือกับกฟผ.และ
บริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่
ของประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://irecissuer.egat.co.th/

ESG

INNOPOWER มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance)ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมและมีบรรษัทภิบาลโดยการดำเนินงานในธุรกิจพลังงานสีเขียวและเริ่มให้บริการซื้อขาย ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)

REC TRADING BUSINESS

ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัท INNOPOWER เป็นผู้ ให้บริการขึ้นทะเบียนของโครงการพลังงานหมุนเวียนการขอใบรับรองฯและการซื้อขายใบรับรองฯแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance:ESG) ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตามมาตรฐานสากล เช่น CDP, RE100 หรือDJSI และด้วยความร่วมมือกับกฟผ. และบริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://irecissuer.egat.co.th/

VENTURE CAPITAL

VENTURE CAPITAL

Seeding Innovation

Seeding Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต

ABOUT

ABOUT

Venture Capital ให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานและความยั่งยืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมีเป้าหมายในการลงทุน
เพื่อให้กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด (Clean Energy) เติบโตมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวัน
ของผู้คนและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย
สู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Society)

Venture Capital ให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยี
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานและความยั่งยืน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมี
เป้าหมายในการลงทุนเพื่อให้กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด
(Clean Energy) เติบโตมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งผลักดันนวัตกรรม
ด้านพลังงานให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนและสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Society)

Venture Capital ให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานและความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อให้กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด (Clean Energy) เติบโตมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Society)

WHO ARE WE LOOKING FOR
TOWARDS A NET ZERO FUTURE?

WHO ARE WE LOOKING FOR
TOWARDS NET ZERO FUTURE?

Venture Capital กำลังมองหาเพื่อนร่วมทาง
ที่อยากสร้างสังคม Net Zero ด้วยกัน

Venture Capital กำลังมองหาเพื่อนร่วมทาง
ที่อยากสร้างสังคม Net Zero ด้วยกัน

Startups & Entrepreneurs

สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์พร้อมใช้งาน มีเป้าหมายใน การทำงานเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและกำลังมองหาแหล่งทุนที่พร้อมให้การสนับสนุน

Venture Capital Fund Managers

กองทุนชั้นนำที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ลงทุนในธุรกิจพลังงานกลุ่มเดียวกัน และมีเป้าหมายในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Institutional Investors

ในอนาคตจะเปิดให้มีการร่วมลงทุนกับ Innopower ในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด (Green Energy Tech)

THE FUTURE IS NOW

THE FUTURE IS NOW

“ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ทั่วโลก
กำลังให้ความสำคัญและเป็นวาระเร่งด่วนที่ทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศกำลังระดมทั้งทุนและทรัพยากรทุกด้านเพื่อ
หาทางออกร่วมกัน ในฐานะบริษัทผู้นำด้านพลังงานและหนึ่งในสมาชิกของโลก
INNOPOWERขอสัญญาว่าภายใต้กรอบการลงทุนและการดำเนินงานที่เรากำลังทำอยู่
INNOPOWER จะมุ่งมั่นและตั้งใจหาทางแก้ไขเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคน”

“ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ
และเป็นวาระเร่งด่วนที่ทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศกำลังระดมทั้งทุนและทรัพยากรทุก
ด้านเพื่อหาทางออกร่วมกัน
ในฐานะบริษัทผู้นำ
ด้านพลังงานและหนึ่งในสมาชิกของโลก
INNOPOWERขอสัญญาว่าภายใต้กรอบการลงทุนและ
การดำเนินงานที่เรากำลังทำอยู่
INNOPOWERจะมุ่งมั่นและตั้งใจหาทางแก้ไข
เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคน”

“ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ
และเป็นวาระเร่งด่วนที่ทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศกำลังระดมทั้งทุนและทรัพยากรทุกด้าน
เพื่อหาทางออกร่วมกัน ในฐานะบริษัทผู้นำ
ด้านพลังงานและหนึ่งในสมาชิกของโลก
INNOPOWER ขอสัญญาว่าภายใต้กรอบการลงทุนและการ
ดำเนินงานที่เรากำลังทำอยู่
INNOPOWER จะมุ่งมั่นและตั้งใจหาทางแก้ไข
เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคน”

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมกันกับเรา

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมกันกับเรา

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด​
ชั้น19 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กทม 10400

© 2022, INNOPOWER

|

IGNITE ENERGY INNOVATIONS
FOR TOMORROW

Follow us

IGNITE ENERGY INNOVATIONS
FOR TOMORROW

Follow us

© 2022, INNOPOWER

VENTURE BUILDER

VENTURE BUILDER

Nurturing Innovation

บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต
แห่งอนาคต

บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต
แห่งอนาคต

HOW WE WORK

HOW WE WORK

Venture Builder จะเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ จากทั่วโลกมาสู่
สังคมไทยและจุดประกายให้เกิดทางเลือกใหม่ในธุรกิจพลังงานโดย
การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด
จากการร่วมทุนขององค์กรพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ทำให้
INNOPOWERมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจและนวัตกรรม
ด้านพลังงาน รวมไปถึง เครื่องมือ และทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุน
และเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งช่วยผลักดัน
ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริง

Venture Builder จะเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ
จากทั่วโลกมาสู่สังคมไทยและจุดประกายให้เกิด
ทางเลือกใหม่ในธุรกิจพลังงานโดยการนำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อย
ที่สุด จากการร่วมทุนขององค์กรพลังงานชั้นนำของ
ประเทศไทย ทำให้ INNOPOWERมีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและนวัตกรรมด้านพลังงาน
รวมไปถึง เครื่องมือ และทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุน
และเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
ซึ่งช่วยผลักดันไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริง

WE PROVIDE

WE PROVIDE

Capital

เงินทุนสนับสนุน
การทำงานของสตาร์ทอัพ

Energy Data

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงลึกด้าน
พลังงาน

Knowledge & Implementation

ความรู้และเครื่องมือจาก
บริษัทพลังงานชั้นนำ

WE ARE LOOKING FOR

WE ARE LOOKING FOR

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ หรือนักวิจัย
INNOPOWER กำลังมองหาเพื่อนร่วมทางที่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันในเรื่องนี้

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ หรือนักวิจัย
INNOPOWER กำลังมองหาเพื่อนร่วมทางที่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันในเรื่องนี้

FUTURE OF MOBILITY

FUTURE OF MOBILITY

การพัฒนาเพื่อนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

การพัฒนาเพื่อนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

● การสร้าง EV Ecosytemหรือระบบนิเวศที่สนับสนุนการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle)รวมไปถึงการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมเพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและสร้างความพร้อมรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

● การสร้าง EV Ecosytemหรือระบบนิเวศที่สนับสนุนการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle)รวมไปถึงการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมเพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและสร้างความพร้อมรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

● การพัฒนาระบบ Hardwareและการสร้างระบบ Software Applicationที่เปรียบเสมือนเป็นคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งาน EVเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

● การพัฒนาระบบ Hardwareและการสร้างระบบ Software Applicationที่เปรียบเสมือนเป็นคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งาน EVเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ENERGY SOLUTIONS

ENERGY SOLUTIONS

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

การออกแบบระบบที่ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับครัวเรือน ธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอาคารและโรงงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด​
ชั้น19 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กทม 10400

© 2022, INNOPOWER

|

IGNITE ENERGY INNOVATIONS
FOR TOMORROW

Follow us

IGNITE ENERGY INNOVATIONS
FOR TOMORROW

Follow us

© 2022, INNOPOWER

STRATEGIC PARTNERSHIP

STRATEGIC
PARTNERSHIP

Growing Green Solutions

มุ่งสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ABOUT

ABOUT

Strategic Partnership ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความร่วมมือ
ในตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียวเพื่อผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาสู่สังคมไทยในขอบเขตของการร่วมลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับ (1) Future Mobility (2) Future of Energy
Network และ (3) โครงการที่เกี่ยวข้องกับESGเพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ได้โดยเร็ว
ตัวอย่างเช่นการนำเรื่องการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน หรือ REC มาต่อยอดเชิงธุรกิจมุ่งสนับสนุนให้ผู้ผลิต
ไฟฟ้าสีเขียวมีแรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าของตัวเองได้อีกในอนาคต

Strategic Partnership ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความร่วมมือ ในตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว เพื่อผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสู่สังคมไทย ในขอบเขตของการร่วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ (1) Future Mobility (2) Future of Energy Network และ (3) โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESGเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ได้โดยเร็ว ตัวอย่างเช่นการนำเรื่องการซื้อขาย ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ REC มาต่อยอดเชิงธุรกิจ มุ่งสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียวมีแรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าของตัวเอง ได้อีกในอนาคต

Frame
Future of
Energy
Group
Future of
Mobility
Group
ESG and
COP27

AREAS OF
INTEREST

AREAS OF
INTEREST

เราพร้อมลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ
พลังงานแห่งอนาคต

เราพร้อมลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ
พลังงานแห่งอนาคต

REC TRADING BUSINESS

REC TRADING BUSINESS

ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัท INNOPOWER เป็นผู้ให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครงการพลังงานหมุนเวียน การขอใบรับรองฯและการซื้อขายใบรับรองฯแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG) ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตามมาตรฐานสากล เช่น CDP, RE100 หรือ DJSIและด้วยความร่วมมือกับกฟผ.และบริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ
ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs)เป็นหนึ่งในกลไก
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยบริษัท INNOPOWERเป็นผู้ให้บริการ
ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครงการพลังงานหมุนเวียน
การขอใบรับรองฯและการซื้อขายใบรับรองฯแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG)
ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตามมาตรฐานสากล เช่น CDP, RE100 หรือ DJSIและด้วยความร่วมมือกับกฟผ.และ
บริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่
ของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://irecissuer.egat.co.th/

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด​
ชั้น19 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กทม 10400

© 2022, INNOPOWER

|

IGNITE ENERGY INNOVATIONS
FOR TOMORROW

Follow us

IGNITE ENERGY INNOVATIONS
FOR TOMORROW

Follow us

© 2022, INNOPOWER