PRIVACY NOTICE

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั้งหลาย อันเป็นสิทธิสำคัญซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย และเนื่องจากข้อมูลบางประการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับจากท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความ
จำเป็นและวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามกฎหมายของท่าน โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องของท่านกับบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลภายใต้ประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถ [ติดต่อบริษัทฯ] ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง?

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางการกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มคำขอ สัญญา จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ คุกกี้ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ หรือผ่านทางช่องทางอื่น เช่น ระบบโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกเสียงได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลของท่านจากทางแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นสาธารณะจากฐานระบบของหน่วยงานราชการหรือจากบุคคลอื่นซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทฯ เช่น บุคคลที่ท่านรู้จักและมีการมอบอำนาจ หรือมีอำนาจตามกฎหมายให้กับติดต่อกับบริษัทฯ ในนามของท่าน (เช่น ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์) บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของท่านบ้าง?

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน ดังรายละเอียดดังปรากฏตาม [หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า]

การใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการทำการตลาด

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์กับท่าน และ อาจมีการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่หรือที่มีอยู่ให้ท่านทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ท่านทราบทางช่องทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลโทรศัพท์ ข้อความและรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อใดๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ หรือหากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลทางการตลาดใด ๆ ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องได้ ตามช่องทางตามหัวข้อ “การติดต่อบริษัทฯ”

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดบ้าง?

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบุคคลภายนอกหรือสาธารณะ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ดังปรากฏตาม [หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล] หรือเว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องเปิดเผย

การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีการนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับในต่างประเทศ หากบริษัทฯ ประสงค์จะนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับในต่างประเทศ บริษัทฯ จะทำการแจ้ง และขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน

การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย บริษัทฯ ได้นำมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึง การจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และหน้าที่ในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล

หากท่านมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ปรากฏในภายใต้หัวข้อ “การติดต่อบริษัทฯ”

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการขอและได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการแจ้งขอถอนความยินยอมในการให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

2. สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ได้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ภายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากเป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

3. สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่น
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง หากบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้ง) ในกรณีนี้ท่านสามารถสอบถามและขอให้บริษัทฯ เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

4. สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทฯ โอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ ได้ ในกรณีต่อไปนี้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
  เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้
  ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่าน)
 2. กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
  การตลาดแบบตรง
เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทฯ จะทำการแยกข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ออกจากข้อมูลอื่นๆ ทันที อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน ในกรณี ที่บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจาก เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ นั้นมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือ เป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6. สิทธิในการขอให้บริษัททำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ไว้กับบริษัทฯ กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้
ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์
 2. เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 3. เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคำขอได้ หรือ
 4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อ ดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ภายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทฯ มีความจำเป็นและสิทธิตามกฎหมาย ที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

7. สิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ทันที ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามคำขอของท่าน
 2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกลบ หรือทำลายได้ แต่ท่านแจ้งขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
  กฎหมาย หรือ
 4. เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ภายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทฯ มีความจำเป็นและสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

8. สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่ตรงตามสภาพปัจจุบัน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หากยังอยู่ภายในระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตาม [หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล] ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ

9. สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หากท่านพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายังบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ ดังปรากฏข้างต้น ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านมายังบริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่สะดวกสำหรับท่านตามที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อบริษัทฯ ”

การติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของท่านที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อของทางบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: Center of Excellence
อีเมล: info@innopower.co.th
โปรดระบุหัวข้ออีเมลเป็น : “ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ที่อยู่: บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

การใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี้ (Cookie) จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกี้ไว้ โดยคุกกี้ (Cookie) จะถูกบันทึกลงบนบราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และเนื้อหาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ (Website) ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง ข้อความที่อยู่ในคุกกี้ (Cookie) มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกี้จะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ถูกเลือกถึงบ่อยโดยท่านและบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน

ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของท่านได้

เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของท่านได้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อื่นเหล่านั้นและไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชม