บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมพลังงาน ที่เกิดจากความร่วมมือของ
3 พันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากกว่า 50 ปี
วันนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด พร้อมแล้วสำหรับการลงทุนและ
พัฒนาธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมกับคุณ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงาน
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมพลังงาน
ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตร ได้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
มากกว่า 50 ปี วันนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด พร้อมแล้ว
สำหรับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมกับคุณ
เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงาน
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
เป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมพลังงาน
ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตร ได้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากกว่า 50 ปี
วันนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัดพร้อมแล้ว
สำหรับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
ทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมกับคุณ
เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงาน

OUR GOAL

OUR GOAL

เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ พลังงานสะอาดและพัฒนานวัตกรรมสร้างผลกระทบ เชิงบวกต่อสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้ให้ดีขึ้น

OUR TEAM

Energy is our passion​

Energy is our passion​

พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงาน
ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และเลขานุการบริษัท
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. กรุงไทยกฎหมาย
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส

ประสบการณ์การทำงาน
เม.ย. – ต.ค. 2564 ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บัตรกรุงไทย
พ.ค. – ส.ค. 2564  กรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
2557 – ต.ค. 2563  กรรมการ บมจ. ทีโอที
2557 – ต.ค. 2563 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและ รักษาความปลอดภัย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ธวัชชัย  สำราญวานิช 

กรรมการ

ธวัชชัย  สำราญวานิช 

กรรมการ

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Electrical Engineering at Pennsylvania State University, USA

 

ตำแหน่งงาน

พ.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน

2567 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2565 – 2567 ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2563 – 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2561 – 2563 ผู้อานวยการฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสิทธิ์ เลาหวิรภาพ

กรรมการ

ประสิทธิ์ เลาหวิรภาพ

กรรมการ

การศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งงาน
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวาย อิเล็คตริซิตี้ เจเนอเรติ้ง คัมพานี เมเนจเม้นท์ จำกัด
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 1 จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
2565 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
ในประเทศ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2562 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

นพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์

กรรมการ

นพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์

กรรมการ

การศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงาน
ก.ค.2565 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ และทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มิ.ย.2564 – มิ.ย.2565 รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ และทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ม.ค.2564 -พ.ค.2564 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ก.ค.2560 – ธ.ค. 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ประสบการณ์การทำงาน
มิ.ย.2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท
อินฟราเน็ท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
2562 – 2564 กรรมการ บริษัท ติงส์ ออน เน็ท จำกัด

อธิป ตันติวรวงศ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อธิป ตันติวรวงศ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อธิป ตันติวรวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ 3 รายในประเทศไทย (EGAT, Ratch & EGCO) โดยมีภารกิจในการจุดประกายนวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการลงทุน Venture Capital, การสร้างธุรกิจใหม่ และ การร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน 12 ปีกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย ซึ่งตําแหน่งล่าสุดคือรองประธานฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจใหม่ของ IRPC นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานแล้ว อธิป ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกับ Amazon.com, Rakuten Inc และ iMena Group ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในจอร์แดนและทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสําหรับสตาร์ทอัพจํานวนมาก

อธิป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Stanford Graduate School of Business, MPA จาก Harvard Kennedy School of Government และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Carnegie Mellon University ด้วยผลงานที่ผ่านมาของเขาในด้านพลังงานสะอาด อธิปได้รับการจับตามองโดยเป็นหนึ่งใน Thailand’s Future List และ Obama Foundation’s Asia-Pacific Leaders

อธิป ตันติวรวงศ์

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

อธิป ตันติวรวงศ์

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

อธิป ตันติวรวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ 3 รายในประเทศไทย (EGAT, Ratch & EGCO) โดยมีภารกิจในการจุดประกายนวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการลงทุน Venture Capital, การสร้างธุรกิจใหม่ และ การร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน 12 ปีกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย ซึ่งตําแหน่งล่าสุดคือรองประธานฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจใหม่ของ IRPC นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานแล้ว อธิป ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกับ Amazon.com, Rakuten Inc และ iMena Group ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในจอร์แดนและทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสําหรับสตาร์ทอัพจํานวนมาก

อธิป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Stanford Graduate School of Business, MPA จาก Harvard Kennedy School of Government และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Carnegie Mellon University ด้วยผลงานที่ผ่านมาของเขาในด้านพลังงานสะอาด อธิปได้รับการจับตามองโดยเป็นหนึ่งใน Thailand’s Future List และ Obama Foundation’s Asia-Pacific Leaders

วฤต รัตนชื่น

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

วฤต รัตนชื่น

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

วฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีภารกิจหลักในการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการขายพลังงานไฟฟ้าจํานวนมากในประเทศไทย ที่ กฟผ. วฤต เป็นผู้นําด้านการวิจัย นวัตกรรม กลยุทธ์องค์กร และการพัฒนาธุรกิจ ด้วยปณิธานหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระบบพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน เชื่อถือได้ และราคาไม่แพงซึ่งดึงมาจากทรัพยากรที่ชาญฉลาด และมาจากแหล่งที่ยั่งยืน

นอกจากนี้เขายังริเริ่ม โครงการเทคโนโลยีใหม่มากมาย เพื่อสนับสนุนภาคพลังงานและประเทศในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายพลังงานสีเขียวในอาเซียนเพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆเข้าถึงการจัดหาพลังงานสีเขียวและใบรับรองพลังงานทดแทน (RECs) ที่เพียงพอ

นอกจากนี้ วฤต ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนของ Innospace (Thailand) และ INNOPOWER ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีในประเทศไทย ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรซึ่งเขาดูแลกิจกรรมทั้งหมดของกลยุทธ์องค์กรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการประเมินรัฐวิสาหกิจ ก่อนหน้านั้น วฤต ทํางานด้านการควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้าเป็นเวลา 19 ปี

ณกุล รักปัญญา

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

ณกุล รักปัญญา

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

Nakul Rakpanya is currently working as Senior Vice President of Business Development at Electricity Generating Public Company Limited (EGCO). His responsibility is to develop new business or new project in Thailand domestic market with focus on next-gen power generation, expansion upstream to fuel supply, and diversify into new s-curve.

Prior to the latest position, Nakul has over 6-year business development experiences in gas-fired and coal-fired power generation and renewable energy projects in Thailand and neighboring countries. Before joining EGCO, Nakul spent more than 4 years in Engineering and Construction sector.​

Nakul received an MBA from the Krannert School of Management Purdue University and a BE in Electrical Engineering from Chulalongkorn University.​

ธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

ธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน​

ธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง ทํางานด้านการพัฒนาธุรกิจมากว่า 7 ปี เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค และเขาได้ทํางานในธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นผู้นําด้านการลงทุนขององค์กรประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวางตั้งแต่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในยุคแรกๆ ไปจนถึงการควบรวมและซื้อกิจการโดยมุ่งเน้นที่ภาคพลังงานโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและการดูแลสุขภาพ

เขาได้รับปริญญาโทด้านการเงินระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ใน University of Economics in Bratislava, Slovakia (ได้รับทุนการศึกษา) ปริญญาโทด้านการจัดการทางการเงินจาก International College, National Institute of Development Administration และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

VENTURE CAPITAL

โอม ขาวสอาด

Head of Venture Capital

โอม ขาวสอาด

Head of Venture Capital

โอม ขาวสะอาด ดำรงตำแหน่ง Head of Venture Capital โอมมีประสบการณ์ทำงานกว่า 13 ปี ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ก่อนจะเปลี่ยนสายงานมาทำงานด้านสตาร์ทอัพ และ venture capital และมีโอกาสได้ทำงานในหลากหลายบทบาทในฐานะหัวหน้าโครงการแข่งขัน SEA esports หรือแม้กระทั่งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการเติบโตของ Thai Fintech Startup โอมยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กับกลุ่มสตาร์ทอัพ ในการระดมทุน ในระยะเริ่มต้น โอม และอธิปเคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกันมาก่อนในสายงานนวัตกรรมธุรกิจใหม่เมื่อครั้งทำงานที่ IRPC

ปรินทร์ เลิศดำริห์การ

Principal

ปรินทร์ เลิศดำริห์การ

Principal

ปรินทร์ เลิศดำริห์การ Investment Principal มีประสบการณ์ในสายงานการเงิน การลงทุน ที่ Development Bank of Japan (DBJ) ในประเทศสิงคโปร์ และ Khronos Advisory ในประเทศไทย โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าต่างชาติที่ให้ความสนใจลงทุนในกลุ่มพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรินทร์สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จาก Erasmus University และปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จาก Franklin and Marshall College, สหรัฐอเมริกา

ปาลิดา จิรัฐิติเจริญ

Investment Associate

ปาลิดา จิรัฐิติเจริญ

Investment Associate

ปาลิดา จิรัฐิติเจริญ Investment Associate มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจดำเนินการด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปและประสบการณ์จากบริษัท Startups ขนาดเล็กในธุรกิจ Construction Tech และ Climate-Fintech ปาลิดาเคยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Venture Fellow ของ Insignia Ventures และ Analyst ที่ Robust VC ในประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาโดยทำหน้าที่วิเคราะห์ตลาดการลงทุนและประเมิณแนวโน้มเทคโนโลยี

ปาลิดา สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารการก่อสร้างจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชยุตม์ จัตุนวรัตน์  

Principal

ชยุตม์ จัตุนวรัตน์  

Principal

VENTURE BUILDER

ธันว์ เหลียงไพบูลย์

Head of Venture Builder

ธันว์ เหลียงไพบูลย์

Head of Venture Builder

ธันว์ เหลียงไพบูลย์ Head of Venture Builder รับหน้าที่ในการเป็นผู้นำทีมในการพัฒนาธุรกิจ และแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ กับเหล่านักธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อผลักดันให้ความคิด และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นจริงได้ จนก่อให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆ

ธันว์ มีประสบการณ์ในสายงานด้านปริโตรเคมี และพลังงาน ก่อนที่จะขยายขอบเขตความสนใจ และการทำงานของตนเองมาทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยมีความสนใจในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ มุ่งเน้นในการนำนวัตกรรมพลังงานไปช่วยยกระดับขีดความสามารถในการทำงาน และยังได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนา กลุ่มสินค้าด้านเภสัชกรรมด้วย

ธันว์มีประสบการณ์ทำงานจากความสนใจที่หลากหลาย แต่เนื้องานส่วนใหญ่ที่ธันว์รับผิดชอบล้วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ และริเริ่มนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ ธันว์ได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้น ExpresSo สตาร์ทอัพด้านพลังงานของปตท.โดยรับผิดชอบเป็นผู้นำในการทดสอบไอเดีย ความคิด และนวัตกรรมต่างๆ จนบรรลุความสำเร็จ แจ้งเกิดให้กับสตาร์ทอัพรายใหม่ถึง 2 บริษัท (เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ยานยนต์อีวี) นอกจากนี้ ธันว์ ยังได้รับเชิญบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ธันว์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ Michigan’s Ross School of Business และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พชร เจนวิทยะเวชกุล

Venture Builder

พชร เจนวิทยะเวชกุล

Venture Builder

พชร เจนวิทยะเวชกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น โปรเจคเมเนเจอร์ รับหน้าที่หลักในการผลักดันให้แพลทฟอร์มของระบบยานยนต์ไฟฟ้ามีความสมบูรณ์แบบ และรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยพชร ได้นำนวัตกรรมไฟฟ้าและองค์ความรู้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง ผ่านแอพพลิเคชัน EleXa รวมถึงทำหน้าที่ดูแลระบบปฎิบัติการหลังบ้านเพื่อรองรับการใช้งาน และการเติบโตจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซีย

พชรมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย โดยเคยเป็นทั้งที่ปรึกษา และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารโปรเจคต่างๆ เมื่อครั้งทำงานในสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง พชร สำเร็จการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจจาก Stephen M Ross Business School และสำเร็จการศึกษาด้านการเงินการธนาคารจาก คณะพาณิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุพิชฌาย์ ตุ้มทอง

Venture Partner

สุพิชฌาย์ ตุ้มทอง

Venture Partner

สุพิชฌาย์ ตุ้มทอง มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนานกว่า 8 ปีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยมีความรู้ และความสนใจพิเศษในด้านพลังงานทดแทน โดรน แบตเตอรี่ โซลล่าเซลล์ โรงไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเมืองอัจฉริยะ และ เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน รวมถึง เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อสังคม

สุพิชฌาย์ มีประสบการณ์ร่วมงานกลุ่มองค์กรสตาร์ทอัพในไทย หน่วยงานด้านพัฒนานวัตกรรม และสถาบันวิจัย รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำหลากหลายแห่ง

สุพิชฌาย์ ยังมีประสบการณ์เป็นผู้นำโครงการทั้งภายในและภายนอกองงค์กรของ กฟผ. โดยเป็นโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงาน ในพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย และโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น พื้นที่ บ้านช่องสะเดา กาญจนบุรี และ พื้นที่ชุมชชนใกล้กับโรงผลิตไฟฟ้าบางประกง โดยทำงานร่วมกับธุรกิจสตาร์ทอัพ Local Alik สุพิชฌาย์ ยังมีส่วนร่วมในโปรเจคสำคัญๆ ของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงาน อาทิ wall box

เป็นผู้ริเริ่มโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ วิจัยและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการค้า ในปี 2018 และเป็นผู้เริ่มต้นโครงการ EGAT Hackathon ในปี 2018 และ 2019 โดยมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่อง “นวัตกรรมพลังงานเพื่อทางออกด้านพลังงานของไทย” และการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน สุพิชฌาย์ ยังได้มีโอกาสเป็น mentor ในกิจกรรม ที่จัดโดยสถานฑูตอังกฤษ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นในปี 2020 และหัวข้อเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดย บริษัท เน็กซัส (ไทยแลนด์) จำกัด ในปี 2021

สุพิชฌาย์ มีประสบการณ์ทำงานสังกัดกลุ่ม Change Agent ของ กฟผ. ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2017-2018 สุพิชฌาย์ สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชวรินทร์ ชวรางกูร

Head of Product – Wallbox, Sales Director

ชวรินทร์ ชวรางกูร

Head of Product – Wallbox, Sales Director

คุณ ชวรินทร์ ชวรางกูร เป็น Head of Product – Wallbox, Sales Director ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม Wallbox Dealership Business ของ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

ความรับผิดชอบหลักของ คุณ ชวรินทร์ คือ การเป็นผู้นำทีม Wallbox ดูแลนโยบายการขาย วัตถุประสงค์ และการพัฒนาต่างๆ ให้สอดคล้องกับ บริษัท Wallbox Chargers, S.L. ประเทศสเปน

กำหนดกลยุทธ์การขายระยะสั้นและระยะยาว และประเมินประสิทธิภาพของการขายในปัจจุบัน

แนะนำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและศักยภาพในการขาย จัดการช่องทางการขาย รักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย และขยายธุรกิจ Wallbox เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย

ก่อนร่วมงานกับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด คุณ ชวรินทร์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนและเชิงพานิชย์ มามากกว่า 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ บริษัท Samsung และ บริษัท Midea ในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายขาย

ความเชี่ยวชาญของ คุณ ชวรินทร์ คือการขายเชิงพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจและวิศวกรรมการประยุกต์

คุณ ชวรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วณิชชานนท์ ณ นคร

Product Sales – Wallbox, Sales Engineering

วณิชชานนท์ ณ นคร

Product Sales – Wallbox, Sales Engineering

 

วณิชชานนท์ ณ นคร เป็น Product Sales – Wallbox, Sales Engineering ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม Wallbox Dealership Business ของ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ความรับผิดชอบของวณิชชานนท์ คือ การสร้างและบรรลุเป้าหมายการขายสินค้าและบริการแบรนด์ Wallbox Charger ตามฐานลูกค้าและรายได้ตามแผนที่ได้รับมอบหมาย การดูแลรักษาฐานลูกค้าและความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้าและ Dealer รวมถึงการจัดทำใบเสนอราคา ประสานงานในการออกใบ PO เอกสารสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริหาร Dealer การขยายการรับรู้ทางการตลาดของสินค้าและบริการแบรนด์ Wallbox Charger และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายบริษัท

วณิชชานนท์มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน sales engineering มากกว่า 10 ปี งานก่อนหน้า วณิชชานนท์ เคยทำงานกับ TOSHIBA CARRIER, TOZEN, Linde และ FASTENAL ในตำแหน่ง Sales Engineer และ Account Specialist วณิชชานนท์ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตน้ำดื่มในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ดูแล Brand จัดทำ Graphic รวมไปถึงควบคุมกระบวนการผลิตและดูแลแบบเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน ในปีล่าสุด 2022 วณิชชานนท์ทำธุรกิจส่วนตัวกับคุณแม่ เกี่ยวกับขายอุปกรณ์การแพทย์

วณิชชานนท์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

ณัฐนนท์ บุญมาก

Marketing Officer

ณัฐนนท์ บุญมาก

Marketing Officer

ณัฐนนท์ บุญมาก ตำแหน่ง Marketing Officer มีหน้าที่หลักในการดูแลกระบวนการทั้งหมดของการสื่อสารการตลาด สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Wallbox ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด จนถึงการสร้างสรรค์สื่อทางการตลาด

ณัฐนนท์ มีประสบการณ์การทำงานทั้งด้านการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์คอนเทนต์ รวมไปถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ณัฐนนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จินดารัตน์ พิขุนทด 

Purchasing and stock management officer

จินดารัตน์ พิขุนทด 

Purchasing and stock management officer

จินดารัตน์ พิขุนทด ตำแหน่ง Purchasing and stock management officer ทำหน้าที่ดำเนินเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ นำเข้าและส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงการบริหารจัดการขนส่งสินค้า

จินดารัตน์ พิขุนทด มีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม อากาศยาน และเครื่องมืออื่นๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นันทวัฒน์ สืบศรีวิชัย

Technical Engineer

นันทวัฒน์ สืบศรีวิชัย

Technical Engineer

นันทวัฒน์ สืบศรีวิชัย ตำเเหน่ง Electrical Technician มีหน้าที่ สำรวจและสรุปพื้นที่ติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบสถานีชาร์จ และ บ้านพักอาศัย ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด  ประสานงานด้านข้อมูลเชิงเทคนิคใน การแก้ไข  การเครม สินค้า ประสานงานสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีกับผู้ผลิต wallbox spain  เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับผู้ใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

นันทวัฒน์ สืบศรีวิชัย มีประสบการณ์ทำงาน เคยร่วมงานในบริษัทชั้นนำ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ งานระบบและงานก่อสร้าง โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ผมหวังว่าจะนำประสบการณ์ที่มีมาใช้พัฒนา ต่อยอดในงานที่ innopower อย่างเต็มความสามารถ

นันทวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รัตติกาล อุยมา

Project Coordinator

รัตติกาล อุยมา

Project Coordinator

ณัฐธีร์ รัฐกุลพิสุทธิ์

Hydrological Surveyor (Underwater Drones And Related Business)

ณัฐธีร์ รัฐกุลพิสุทธิ์

Hydrological Surveyor (Underwater Drones And Related Business)

STRATEGIC PARTNERSHIP

ไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย

Head of Strategic Partnership

ไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย

Head of Strategic Partnership

ไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย Head of Strategic Partnership มีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านวิศวกรรมกฎหมาย และ การบริหารธุรกิจ ด้วยประสบการณ์กว่า 3 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมพลังงาน ไชยรพี มีความชำนาญในด้านการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน ยานยนต์ และ ธุรกิจนวัตกรรม เป้าหมายสูงสุด คือ การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์รวมถึงยกระดับความสามารถและด้านแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และภาคธุรกิจผ่านการส่งเสริมให้องค์กร เห็นความสำคัญของใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (EAC)

ไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประภาสักก์ เจริญพร

Business Development Manager

ประภาสักก์ เจริญพร

Business Development Manager

ประภาสักก์ เจริญพร Business Development Manager มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาธุรกิจมากว่า 12 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานด้านธุรกิจพลังงาน ทั้งด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต อาทิ ระบบพลังงานทดแทนแบตตารี่ และยานยนต์ไฟฟ้า ประภาสักก์ เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่ กับเนื้องานที่ท้าทายมากขึ้น โดยดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก่อนเริ่มต้นงานใหม่ที่อินโนพาวเวอร์ในปัจจุบัน

ประภาสักก์ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านการเงินและการบริหารจาก Heriot-Watt University, Edinburgh, สหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกศักดิ์ เสาะแสวง

Business Development Manager

เอกศักดิ์ เสาะแสวง

Business Development Manager

เอกศักดิ์ เสาะแสวง Business Development Managerเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นวิศวกร และ ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ในด้านธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค ในองค์กรชั้นนำ อาทิ กฟผ. เอ็กโก กรุ๊ป กัลฟ์ เอเนอจี Bangkok Industrial Gas (BIG) and IRPC จึงมีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค รวมถึงนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ ปัจจุบันทำหน้าที่ในการวางกลยุทธ์ Strategic Partnership

เอกศักดิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศกวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หลักสูตร MBA Young-Executive Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนันตญา โกมารกุล ณ นคร

partnership coordinator officer

อนันตญา โกมารกุล ณ นคร

partnership coordinator officer

อนันตญา โกมารกุล ณ นคร ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของทีม Strategic Partnership ที่อินโนพาวเวอร์ ก่อนที่เธอจะมาร่วมงานกับอินโนพาวเวอร์ เธอมีประสบการณ์การทำงานที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากนั้นได้มาร่วมงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกว่า 3 ปี โดยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่และผู้บริหารระดับสูง

อนันตญา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิติยา ถาวร

Decarbonization Partnership Manager

กิติยา ถาวร

Decarbonization Partnership Manager

ณัฐชนน พิชัย

EV Specialist

ณัฐชนน พิชัย

EV Specialist

FINANCE AND PEOPLE

สุพนิดา วงษ์สมบูรณ์

Head of Finance and People

สุพนิดา วงษ์สมบูรณ์

Head of Finance and People

คุณสุพนิดา วงษ์สมบูรณ์ Head of Finance and People รับผิดชอบดูแลการบริหารงานด้านบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร จะนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีในด้านด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ด้านบัญชีและการเงิน มาช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการเงินการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สุพนิดามีประสบการณ์เป็นนักวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อที่ธนาคารกสิกรไทยมาก่อน และด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่ กฟผ. กว่า 20 ปี เกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีและการเงิน ทำให้เธอมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีบริหาร ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในการคำนวณและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ

นอกจากนี้ เธอยังมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัท McKinsey & Company เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมากำหนดและวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ รวมถึงการถ่ายทอดและสื่อสาร เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรอีกด้วย

 

สุพนิดา สำเร็จการศึกษา MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัชดาวัลย์ มาศรี

Accounting & Finance Developer

รัชดาวัลย์ มาศรี

Accounting & Finance Developer

รัชดาวัลย์ มาศรี ตำแหน่ง Accounting Officer – EV Charger รับผิดชอบเกี่ยวกับ AR การรวบรวมบันทึกรายได้ของ Wallbox Charger และการรวบรวมในระบบบัญชี เธอออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าของ Wallbox Charger ตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้และติดตามการชำระเงินจากลูกค้าตามวันที่กำหนด จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบภายใน อีกทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับผู้บริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยธุรกิจ

 

รัชดาวัลย์ มาศรี มีประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านการเงินการธนาคารในสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และได้ผันตัวเองมาทำงานในด้านบัญชี จนกระทั้งได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในทีม Wall Box ของอินโนพาวเวอร์

 

รัชดาวัลย์ มาศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ธัชชัย พันธัย

Senior Accounting and Finance Developer

ธัชชัย พันธัย

Senior Accounting and Finance Developer

CENTER OF EXCELLENCE

วริมน สามโกเศศ

Head of Excellence

วริมน สามโกเศศ

Head of Excellence

วริมน สามโกเศศ Head of Excellence มีหน้าที่หลักในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ผู้ถือหุ้น และ นักลงุทน พร้อมๆกับการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆไปได้ด้วยดี

วริมน มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ดีแทค ทรูคอร์ปอเรชั่น และ เอ็ม เอฟ อี ซี โดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพาร์ทเนอร์ จากบริษัทชั้นนำจากทั้งองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาทิ IBM และ Google และธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น WE WORK โดยมีเป้าหมายคือส่งเสริมผู้ประกอบการและส้รางการเติบโตของธุรกิจ

วริมน สำเร็จการศึกษาจาก ศิลปศาสตร์บัณฑิตจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย และ ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจสร้างสรรค์จาก University of the Arts London ประเทศอังกฤษ

จุฑามาศ บาลี

Legal Manager

จุฑามาศ บาลี

Legal Manager

จุฑามาศ บาลี มีประสบการณ์ในสายงานด้านกฎหมาย กว่า 12 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำงานที่ธนาคารออมสิน ในด้านสินเชื่อ และ สินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) จากนั้นได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ท้าทายในการประกอบอาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ที่ PTT Group power flagship company เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดทุน และต่อมาได้ทำงานในตําแหน่งที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสในบริษัทเดียวกัน ซึ่งได้สร้างความรู้และทักษะงานด้านกฎหมายที่หลากหลายรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการการลงทุนใน บริษัท สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาและจีน สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาทางการเงิน การร่วมทุนและข้อตกลงผู้ถือหุ้น

จุฑามาศสำเร็จการศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา

นนทนัน ไพบูลย์ปรีดี

Administrative Officer

นนทนัน ไพบูลย์ปรีดี

Administrative Officer

นนทนัน ไพบูลย์ปรีดี Administrative Officer มีประสบการณ์กว่า 4 ปีด้านการขนส่ง และ supply chain management จากบริษัทชั้นนำ และ มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการในบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำงานในสายงานดังกล่าว เธอจึงคาดหวังว่าจะนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มีมาต่อยอดและพัฒนาเนื้องานที่รับผิดชอบ ที่ INNOPOWER

อัฒชิญา ลากูล

Legal Officer

อัฒชิญา ลากูล

Legal Officer

อัฒชิญา ลากูล Legal Officer มีประสบการณ์ในการทำงานในฝ่ายสัญญาต่างประเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (CP Future Leader Development Program) นอกจากนี้ อัฒชิญา ลากูล ยังมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ                  บริษัท เซอร์ทิส จำกัด โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายทั้งหมดของบริษัท

 

อัฒชิญา ลากูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ

สาวิตรี ธีระธาดา

Excellence Developer

สาวิตรี ธีระธาดา

Excellence Developer