SPCG ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมจับมือ INNOPOWER “ซื้อขาย” ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
หรือ “SPCG” ผู้บุกเบิกและผู้นำธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม
และโซลาร์รูฟรายแรกของประเทศไทยและอาเซียน ประกาศเจตนารมณ์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญา
ซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ร่วมกับนายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด “INNOPOWER” บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงาน